Departament Legal

Redacció de Contractes

De compravenda, de lloguer, opció de compra, arres, traspassos de locals comercials.

Tributs

Plusvàlua, transmissions patrimonials, taxes, retencions, IVA, IRPF, patrimoni.

Reclamacions judicials

Deutes comunitaris, reclamació de rendes, danys a la propietat.

Departament Legal

Per tal d'evitar esperes innecessàries, demani cita prèvia:

Ramon Gascon

932 151 500